SHOPEE - BONUS BRANDS 08/2019 (2)

Brand: P&G
Thời gian: 19/8/19 - 23/8/19
Mức hoa hồng áp dụng: Thưởng thêm 8% hoa hồng cho các sản phẩm áp dụng của các nhãn hàng thuộc P&G bán thành công từ ngày 19 - 23/08
Đối tượng áp dụng: New & old user
Landing Page: http://shopee.vn/pg-day
Sản phẩm áp dụng: http://bit.ly/2KbdLdp
Banner: http://bit.ly/2H7nxvg


Brand: Comet
Thời gian: 16/8/19 - 20/8/19
Mức hoa hồng áp dụng: "Thưởng thêm 4% hoa hồng cho các sản phẩm áp dụng của các nhãn hàng thuộc Comet bán thành công từ ngày 16 - 17/08
Thưởng thêm 3% hoa hồng cho các sản phẩm áp dụng của các nhãn hàng thuộc Comet bán thành công từ ngày 18 - 20/08"
Đối tượng áp dụng: New & old user
Landing Page: https://shopee.vn/m/COMET-OFFICIAL-STORE
Sản phẩm áp dụng: http://bit.ly/2KbdLdp
Banner: http://bit.ly/2Za1hae


Brand: SCC
Thời gian: 17/8/19 - 20/8/19
Mức hoa hồng áp dụng: Thưởng thêm 15% hoa hồng cho các sản phẩm áp dụng của các nhãn hàng thuộc SCC bán thành công từ ngày 17 - 20/08
Đối tượng áp dụng: New & old user
Landing Page: https://shopee.vn/m/uu-dai-hoarient
Sản phẩm áp dụng: http://bit.ly/2KbdLdp
Banner: http://bit.ly/31N0o9v

Thư mục:
E-commerce