Shopee 2

SHOPEE CẬP NHẬT BONUS BRANDS

Brand: Sabina
Thời gian: 7/26/2019 - 7/31/2019
Mức hoa hồng áp dụng: Thưởng thêm 6% hoa hồng cho tất cả sản phẩm áp dụng của Sabina bán được thành công trong ngày 26 - 31/07

Đối tượng áp dụng: New & old user
Landing Page: https://shopee.vn/m/sabina-dai-tiec-san-sale
Sản phẩm áp dụng: http://bit.ly/2SQuNjY
Banner: http://bit.ly/2YgcgUd


Brand: Guardian
Thời gian: 7/25/2019 - 7/31/2019
Mức hoa hồng áp dụng: Thưởng thêm 10% hoa hồng cho tất cả sản phẩm áp dụng của Guardian bán được thành công trong ngày 25 - 31/07
Đối tượng áp dụng: New & old user
Landing Page: https://shopee.vn/m/doc-quyen-guardian
Sản phẩm áp dụng: http://bit.ly/2LQxgdA
Banner: http://bit.ly/2MtxAy8


Brand: L'oreal CPD
Thời gian: 7/26/2019 - 7/31/2019
Mức hoa hồng áp dụng: Thưởng thêm 5% hoa hồng cho tất cả sản phẩm áp dụng của L'oreal bán thành công trong ngày 26/07 - 31/07
Đối tượng áp dụng: New & old user
Landing Page: https://shopee.vn/m/uu-dai-lorealparis-maybelline
Sản phẩm áp dụng: http://bit.ly/2MsGQms
Banner: http://bit.ly/2LPLJXa


Brand: Vivo
Thời gian: 7/25/2019 - 7/31/2019
Mức hoa hồng áp dụng: Thưởng thêm 6% hoa hồng cho tất cả sản phẩm áp dụng của Vivo bán thành công trong ngày 25 - 31/07
Đối tượng áp dụng: New & old user
Landing Page: https://shopee.vn/m/uu-dai-lorealparis-maybelline
Sản phẩm áp dụng: http://bit.ly/2LQyUff
Banner: http://bit.ly/2SUcCtv


Brand: Nestle (NDG)
Thời gian: 7/26/2019 - 7/31/2019
Mức hoa hồng áp dụng: Thưởng thêm 8% hoa hồng cho tất cả sản phẩm áp dụng của Nestle (NDG) bán thành công trong ngày 26/07 - 31/07
Đối tượng áp dụng: New & old user
Landing Page: https://shopee.vn/m/Nescafe-Dolce-Gusto
Sản phẩm áp dụng: http://bit.ly/2YA7lwG
Banner: http://bit.ly/2Zmn3sh


Brand: L'oreal ACD
Thời gian: 7/26/2019 - 7/31/2019
Mức hoa hồng áp dụng: Thưởng thêm 4% hoa hồng cho tất cả sản phẩm áp dụng của L'oreal ACD bán thành công trong ngày 26 - 31/07
Đối tượng áp dụng: New & old user
Landing Page: https://shopee.vn/m/khuyenmai-vichy-larocheposay
Sản phẩm áp dụng: http://bit.ly/2SR2VvU
Banner: http://bit.ly/3311D6n


Brand: Fonterra
Thời gian: 7/26/2019 - 7/31/2019
Mức hoa hồng áp dụng: Thưởng thêm 5% hoa hồng cho tất cả sản phẩm áp dụng của Fonterra bán thành công trong ngày 26 - 31/07
Đối tượng áp dụng: New & old user
Landing Page: https://shopee.vn/Anlene-col.131863
Sản phẩm áp dụng: http://bit.ly/2Zlpyv2
Banner: http://bit.ly/2LNNOmg


Brand: Huggies
Thời gian: 7/26/2019 - 7/31/2019
Mức hoa hồng áp dụng: Thưởng thêm 7% hoa hồng cho tất cả sản phẩm áp dụng của Huggies bán thành công trong ngày 26 - 31/07
Đối tượng áp dụng: New & old user
Landing Page: https://shopee.vn/huggiesofficialstore
Sản phẩm áp dụng: http://bit.ly/2ZnCfoY
Banner: http://bit.ly/2LNHWJP


Brand: J&J
Thời gian: 7/26/2019 - 7/31/2019
Mức hoa hồng áp dụng: Thưởng thêm 10% hoa hồng cho tất cả sản phẩm áp dụng của J&J bán thành công trong ngày 26 - 31/07
Đối tượng áp dụng: New & old user
Landing Page: https://shopee.vn/collections/174022/
Sản phẩm áp dụng: http://bit.ly/2LNItLP
Banner: http://bit.ly/2Yw70Hd


Brand: Lock&Lock
Thời gian: 7/26/2019 - 7/31/2019
Mức hoa hồng áp dụng: Thưởng thêm 8% hoa hồng cho tất cả sản phẩm áp dụng của Lock&Lock bán thành công từ ngày 26 - 31/07
Đối tượng áp dụng: New & old user
Landing Page: https://shopee.vn/collections/90127/
Sản phẩm áp dụng: http://bit.ly/2Ysdvik
Banner: http://bit.ly/331gKwp


Brand: Maxkleen
Thời gian: 7/26/2019 - 7/31/2019
Mức hoa hồng áp dụng: Thưởng thêm 15% hoa hồng cho tất cả sản phẩm áp dụng của Maxkleen bán thành công từ ngày 26 - 31/07
Đối tượng áp dụng: New & old user
Landing Page: https://shopee.vn/maxkleen_officialstore
Sản phẩm áp dụng: http://bit.ly/2K49qZu
Banner: http://bit.ly/2K8wDbK


Brand: Philips lighting
Thời gian: 7/26/2019 - 7/31/2019
Mức hoa hồng áp dụng: Thưởng thêm 15% hoa hồng cho tất cả sản phẩm áp dụng của Philips lighting bán thành công từ ngày 26 - 31/07
Đối tượng áp dụng: New & old user
Landing Page: http://bit.ly/2Yu45yz
Sản phẩm áp dụng: http://bit.ly/2LQJWRM
Banner: http://bit.ly/2GCQRJW


Brand: The Face Shop
Thời gian: 7/26/2019 - 7/31/2019
Mức hoa hồng áp dụng: Thưởng thêm 10% hoa hồng cho tất cả sản phẩm áp dụng của các nhãn hàng thuộc The Face Shop bán thành công từ ngày 26 - 31/07
Đối tượng áp dụng: New & old user
Landing Page: https://shopee.vn/thefaceshop_officialstore
Sản phẩm áp dụng: http://bit.ly/2YchTCN
Banner: http://bit.ly/2YsAB8B


Brand: Unilever International
Thời gian: 7/29/2019 - 7/31/2019
Mức hoa hồng áp dụng: Thưởng thêm 6% hoa hồng cho tất cả sản phẩm áp dụng của Unilever International bán thành công từ ngày 29 - 31/07
Đối tượng áp dụng: New & old user
Landing Page: https://shopee.vn/unilever_international
Sản phẩm áp dụng: http://bit.ly/2YsAY2Z
Banner: http://bit.ly/2KfOw8Q


Brand: Wipro (Bioessence)
Thời gian: 7/29/2019 - 7/31/2019
Mức hoa hồng áp dụng: Thưởng thêm 4% hoa hồng cho tất cả sản phẩm áp dụng của Wipro (Bioessence) bán thành công từ ngày 29 - 31/07
Đối tượng áp dụng: New & old user
Landing Page: http://bit.ly/2ynUfnr
Sản phẩm áp dụng: http://bit.ly/2Kgeedc
Banner: http://bit.ly/2Orn1OJ


Brand: Wipro (Enchanteur)
Thời gian: 7/29/2019 - 7/31/2019
Mức hoa hồng áp dụng: Thưởng thêm 4% hoa hồng cho tất cả sản phẩm áp dụng của Wipro (Enchanteur) bán thành công từ ngày 29 - 31/07
Đối tượng áp dụng: New & old user
Landing Page: http://bit.ly/2ynUfnr
Sản phẩm áp dụng: http://bit.ly/313Hvyz
Banner: http://bit.ly/2Oskiok


Brand: Xmen
Thời gian: 7/26/2019 - 7/31/2019
Mức hoa hồng áp dụng: Thưởng thêm 10% hoa hồng cho tất cả sản phẩm áp dụng của các nhãn hàng thuộc Xmen bán thành công từ ngày 26 - 31/07
Đối tượng áp dụng: New & old user
Landing Page: https://shopee.vn/xmen_officialstore
Sản phẩm áp dụng: http://bit.ly/2OwYXds
Banner: http://bit.ly/2KiDDTP

Thư mục:
E-commerce