Monkey Junior

💞MONKEY JUNIOR CẬP NHẬT MỨC HOA HỒNG MỚI💞

ACCESSTRADE xin gửi đến bạn thông báo cập nhật mức hoa hồng mới rất hấp dẫn của MONKEY JUNIOR:

- Mức hoa hồng mới được cập nhật từ ngày 3/7

- Hoa hồng mới sẽ được tính dựa trên tỷ lệ duyệt hàng tháng của Publisher:

+ Tỷ lệ duyệt của tháng: dưới 30% thì tỷ lệ hoa hồng cho một đơn hàng được duyệt là: 15.0%

+ Tỷ lệ duyệt của tháng: từ 30% đến dưới 50% thì mức hoa hồng cho một đơn hàng được duyệt là: 25.0%

+ Tỷ lệ duyệt của tháng: từ 50% đến dưới 70% thì mức hoa hồng cho một đơn hàng được duyệt là: 30.0%

+ Tỷ lệ duyệt của tháng: từ 70% trở lên thì mức hoa hồng cho một đơn hàng được duyệt là 35.0%

- Publisher có dưới 5 đơn dược duyệt sẽ áp dụng hoa hồng 15%

- Thời gian: Áp dụng từ 03/07/2019

Các bạn cập nhật thông tin và đẩy số thật mạnh mẽ hơn nữa nha!😘

Thư mục:
Edu