Bảo Hiểm Dai-Ichi Life Nhật Bản

<p>⭐️&nbsp;&zwj;Khi vợ bạn từ chối Bảo hiểm, h&atilde;y hỏi C&ocirc; ấy: &quot;Nếu một ng&agrave;y anh đi l&agrave;m kh&ocirc;ng trở về, em &amp; con sẽ sống thế n&agrave;o?&quot;</p> <p>⭐&nbsp;️Khi chồng bạn từ chối Bảo hiểm, h&atilde;y hỏi Anh ấy rằng: &quot;Người phụ nữ sẽ đến b&ecirc;n anh c&oacute; t&igrave;nh nguyện y&ecirc;u con của ch&uacute;ng ta v&ocirc; điều kiện kh&ocirc;ng?&quot;</p> <p>⭐️&nbsp;Khi bố mẹ bạn từ chối Bảo hiểm, h&atilde;y hỏi Bố Mẹ: &quot;Bố mẹ c&oacute; thể lo cho con suốt đời được kh&ocirc;ng? Con kh&ocirc;ng muốn trở th&agrave;nh đứa con bất hiếu, con đ&atilde; trưởng th&agrave;nh, h&atilde;y để con tự lo tiếp cho cuộc đời m&igrave;nh&quot;.</p> <p>⭐️&nbsp;Khi Bạn b&egrave;, h&agrave;ng x&oacute;m bạn khuy&ecirc;n bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n Tham gia Bảo hiểm, h&atilde;y hỏi họ: &quot;Nếu t&ocirc;i mang trọng bệnh, mọi người gi&uacute;p t&ocirc;i được tiền thanh to&aacute;n viện ph&iacute; kh&ocirc;ng? Nếu t&ocirc;i kh&ocirc;ng c&ograve;n tr&ecirc;n đời nữa, mọi người c&oacute; gi&uacute;p t&ocirc;i nu&ocirc;i con đến l&uacute;c ch&uacute;ng trưởng th&agrave;nh kh&ocirc;ng?&quot;</p> <p>⭐&nbsp;Nếu như tất cả những người đ&oacute; phản đối bạn tham gia BHNT, h&atilde;y hỏi họ xem: BẠN C&Oacute; NU&Ocirc;I CON T&Ocirc;I ĐƯỢC ĐẾN L&Uacute;C N&Oacute; TRƯỞNG TH&Agrave;NH KO?</p> <p>H&atilde;y để lại số ĐT hoặc ib để đc tư vấn MIỄN PH&Iacute; về Bảo hiểm cũng như tư vấn sản phẩm Ph&ugrave; hợp nhất cho Bạn v&agrave; Gia đ&igrave;nh bạn.</p>

Thư mục:
Bảo hiểm